Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Ochrona środowiska Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-05-21 Symbol:  08/2019
POSTANOWIENIE w sprawie braku konieczności przeprowadzenia dalszej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. budowa obiektu inwentarskiego – chlewnia macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczoną do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym przy ul. Słonecznej 24 w Połomii na działce o numerze ewid. 15.
2019-04-17 Symbol:  07/2019
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „PRZEKSZTAŁCENIU KOMPLEKSU STAWÓW W LEŚNICTWIE STRZYBNICA, ODDZ. 397C OBSZAR MOKRADŁOWY – ŻABI STAW”.
2019-02-14 Symbol:  06/2019
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o przekazaniu sprzeciwu T - MOBTLE POLSKA S.A.
2019-02-12 Symbol:  05/2019
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej na terenie ATL Polska przy ul. Polnej 38 w Tworogu na działkach o numerach ewid. 821/109 i 822/109 oraz działce graniczącej z wyżej wymienionymi o numerze ewid. 1497/109 będącej własnością gminy Tworóg, której część spółka planuje zakupić”
2019-02-11 Symbol:  04/2019
Na podstawie art. 123 oraz art. 31 § 1 pkt. 2 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2019 r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Gelzok
postanawiam
dopuścić Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” do toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 52750_Hanusek, na działce 600/45 w miejscowości Hanusek, 42-690 Tworóg, powiat tarnogórski.
2019-02-05 Symbol:  03/2019
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h). Lokalizacja: miejscowość Brynek (Gmina Tworóg, powiat tarnogórski, województwo śląskie), nieruchomość o nr ewidencyjnym 174/10 (obręb Brynek)”.
2019-02-01 Symbol:  02/2019
OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu dla przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko że w dniu 31.01.2019 r. Wójt Gminy Tworóg wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej na terenie ATL Polska przy ul. Polnej 38 w Tworogu na działkach o numerach ewid. 821/109 i 822/109 oraz działce graniczącej z wyżej wymienionymi o numerze ewid. 1497/109 będącej własnością gminy Tworóg, której część spółka planuje zakupić”.
2019-01-22 Symbol:  01/2019
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy ooś,

zawiadamiam strony postępowania że na wniosek z dnia 14.01.2019r. ( data wpływu 14.01.2019r. ) Pana Wiesława Jędrzejaka (Gospodarstwo Rolne Wiesław Jędrzejak, ul. Słoneczna 24, 42-690 Połomia) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ BUDOWIE OBIEKTU INWENTARSKIEGO – CHLEWNI MACIOR WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZEZNACZONĄ DO HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ W SYSTEMIE BEZCIÓŁKOWYM” Lokalizacja: dz. nr 15, obręb: Połomia, Gmina Tworóg.
2018-12-13 Symbol:  06/2018
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405) po złożeniu przez Pana Janusza Kowalczyka, działającego z upoważnienia PGL LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Brynek z siedzibą w Brynku, pismem z dnia 04.11.2018 r. prośby o wycofanie wniosku z dnia 24.07.2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego w oddziale 71i Leśnictwa Krywałd tzw. ,,Zbiornik Groszowy Nadleśnictwo Brynek". Wójt Gminy Tworóg postanawia umorzyć postępowanie na wniosek strony w niniejszej sprawie.
2018-11-20 Symbol:  05/2018
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami). W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405) po złożeniu przez Panią Agnieszkę Więcek, działająca z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pismem z dnia 23.05.2018 r. prośby o wycofanie wniosku z dnia 26.10.2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 52750_Hanusek na dz. 600/45 zlokalizowanej w miejscowości Hanusek, gmina Tworóg.

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 5141069 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony