Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Ochrona środowiska Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-13 Symbol:  06/2018
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405) po złożeniu przez Pana Janusza Kowalczyka, działającego z upoważnienia PGL LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Brynek z siedzibą w Brynku, pismem z dnia 04.11.2018 r. prośby o wycofanie wniosku z dnia 24.07.2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego w oddziale 71i Leśnictwa Krywałd tzw. ,,Zbiornik Groszowy Nadleśnictwo Brynek". Wójt Gminy Tworóg postanawia umorzyć postępowanie na wniosek strony w niniejszej sprawie.
2018-11-20 Symbol:  05/2018
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami). W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405) po złożeniu przez Panią Agnieszkę Więcek, działająca z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pismem z dnia 23.05.2018 r. prośby o wycofanie wniosku z dnia 26.10.2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 52750_Hanusek na dz. 600/45 zlokalizowanej w miejscowości Hanusek, gmina Tworóg.
2018-09-13 Symbol:  04/2018
POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r .. poz. 1405, z późniejszymi zmianami),§ 2 ust. 1 pkt 35 i 36 oraz § 3 ust. 1 pkt 66 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 O r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) działając na wniosek z dnia 18.07.2018 r. (data wpływu 24.07.2018 r.) Pana Janusza Kowalczyka działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.05.2018r, w imieniu Inwestora - PGL LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Brynek z siedzibą w Brynku, przy ul. Grabowej 3, po uzyskaniu wymaganych opinii, postanawiam nie stwierdzić konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn . "Budowa zbiornika retencyjnego w oddziale 711 Leśnictwa Krywa/d tzw. (Zbiornik Groszowy) Nadleśnictwo Brynek. Lokalizacja: miejscowość Koty (Gmina Tworóg, powiat tarnogórski, województwo śląskie), nieruchomość o nr ewidencyjnym 45 (obręb Koty)".
2018-09-13 Symbol:  03/2018
OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu dla przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się że w dniu 12.09.201 Br. Wójt Gminy Tworóg wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie zbiornika retencyjnego w oddziale 711 Leśnictwa Krywałd tzw. (Zbiornik Groszowy) Nadleśnictwo Brynek. Lokalizacja: miejscowość Koty (Gmina Tworóg, powiat tarnogórski, województwo śląskie), nieruchomość o nr ewidencyjnym 45 (obręb Koty)".
2018-09-05 Symbol:  02/2018
POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późniejszymi zmianami), oraz§ 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 O r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) działając na wniosek z dnia 24.05.2018 r. (data wpływu 01.06.2018 r.) Pani Małgorzaty Kukucz działającej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 25.05.201 Sr, w imieniu Inwestora - STERNA VIOLEITA VIOLSTER z siedzibą przy ul. Dworcowej 1/1, 42-674 Zbrosławice, po uzyskaniu wymaganych opinii, postanawiam dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h). Lokalizacja: miejscowość Brynek (Gmina Tworóg, powiat tarnogórski, województwo śląskie), nieruchomość o nr ewidencyjnym 174/1 O (obręb Brynek)” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2018-09-04 Symbol:  01/2018
POSTANOWIENIE o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h {0,350 Mg/h). Lokalizacja: miejscowość Brynek (Gmina Tworóg, powiat tarnogórski, województwo śląskie), nieruchomość o nr ewidencyjnym 17 4/10 (obręb Brynek)"
2017-12-13 Symbol:  01/2017
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j, Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) zawiadamiam że dnia 11.12.2017 r., z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie usunięcia niewłaściwie składowanych odpadów przez P.U.H. Agropol Ewelina Szecel ul. Ligonia 1, 41-200 Sosnowiec z nieruchomości położonej w Brynku, działki widencyjnej 123/14 obręb geodezyjny Brynek będącej w użytkowaniu wieczystym przez spółkę Śląska Ubojnia Drobiu, a dzierżawioną przez P.U.H Agropol Ewelina Szecel.
2016-08-13 Symbol:  05/2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/169/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
2016-08-13 Symbol:  04/2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/171/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
2016-08-13 Symbol:  03/2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/168/2016 z dnia 30 maja 2016 r.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 5411657 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony